Foot massage 60 phút

QUY TRÌNH DỊCH VỤ FOOT MASSAGE 60 PHÚT Bước 1: Ngâm chân thuốc muối gừng, Bài ma...

Duration: 1 hours  |   Treatment steps: 5

Call now! Book now!

Massage body 120 phút

QUY TRÌNH DỊCH VỤ MASSAGE BODY 120 PHÚT Bước 1: Tắm sạch, ngăm bồn tắm lá thuốc ...

Duration: 2 hours  |   Treatment steps: 6

Call now! Book now!

Massage body 90 phút không ngâm lá thuốc Dao Đỏ

QUY TRÌNH DỊCH VỤ MASSAGE BODY 90 PHÚT KHÔNG NGÂM LÁ THUỐC DAO ĐỎ Bước 1: Tắm sạ...

Duration: 1.3 hours  |   Treatment steps: 3

Call now! Book now!

Massage body 90 phút ngâm lá thuốc Dao Đỏ

QUY TRÌNH DỊCH VỤ MASSAGE BODY 90 PHÚT NGÂM LÁ THUỐC DAO ĐỎ Bước 1: Tắm sạch, ng...

Duration: 1.3 hours  |   Treatment steps: 6

Call now! Book now!

Massage body 60 phút

QUY TRÌNH DỊCH VỤ MASSAGE BODY 60 PHÚT Bước 1: Tắm sạch Bước 2: Massage liên hoà...

Duration: 1 hours  |   Treatment steps: 2

Call now! Book now!

Tắm lá thuốc người Dao Đỏ

Người Dao từ đời này sang đời khác truyền nhau một bài thuốc tắm cổ truyền kỳ di...

Duration: 1.3 hours  |   Treatment steps: 3

Call now! Book now!