bach_bo_resize

Bách bộ chữa ho, phát ban

Bách bộ còn có tên củ ba mươi, dây dẹt ác, tên khoa học: Stemona tuberosa Lour… Bách bộ có chứa alcaloid nhóm stem...